Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

zombiehunter
09:57
3869 ebf6
Reposted fromwkratekoszula wkratekoszula viaoitnb oitnb
zombiehunter
09:52
4626 635c
Reposted fromoitnb oitnb
09:42
5522 715a

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

zombiehunter
09:41
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarawwwr rawwwr
zombiehunter
09:40
8757 47a7
09:39
1089 7358 500

iraffiruse:

living the dream

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viarawwwr rawwwr
zombiehunter
09:39
6176 f637 500
Reposted fromlovvie lovvie viarawwwr rawwwr
zombiehunter
09:37
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viarawwwr rawwwr
zombiehunter
09:37
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viarawwwr rawwwr
zombiehunter
09:36
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viarawwwr rawwwr

March 20 2017

08:28
08:27
zombiehunter
08:27
8559 7904 500
08:25
zombiehunter
08:25
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
zombiehunter
08:24

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viaxannabelle xannabelle
08:24
zombiehunter
08:21
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi

March 18 2017

zombiehunter
15:05
9014 1996
Reposted fromoll oll viarawwwr rawwwr
zombiehunter
15:05
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl