Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

zombiehunter
13:00
2744 e1e7
Reposted fromDennkost Dennkost
zombiehunter
12:59
zombiehunter
12:14
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczoo czoo
zombiehunter
12:12
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaszydera szydera
zombiehunter
12:11
zombiehunter
12:10
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaolalaa olalaa
12:09
zombiehunter
12:08
zombiehunter
12:08
zombiehunter
12:08
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaanorexianervosa anorexianervosa
zombiehunter
12:08
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
zombiehunter
12:08
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi vialatusek latusek
zombiehunter
12:07
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi vialatusek latusek

February 16 2017

zombiehunter
17:24
6080 9d0f 500
Reposted fromkaiee kaiee viarawwwr rawwwr
zombiehunter
17:23
I w ten oto sposób moi drodzy.. dzięki błędom moja zupa cofnęła się w czasie do 11 Lipca 2015 roku. Amen. Ps. czyli jednak da się cofnąć w czasie :3 
— A jak z wami ?
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
zombiehunter
17:19
zombiehunter
17:18
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarawwwr rawwwr
zombiehunter
17:16
3094 0e42 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viacytaty cytaty
zombiehunter
17:16
Reposted fromoll oll viarawwwr rawwwr
zombiehunter
15:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl